Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward 2023 - 2024, έχουν ολοκληρωθεί.

Φόρμα

Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

  1. Αποδοχή Πολιτικής
  2. Πληροφορίες για τον επιχειρηματία
  3. Πληροφορίες για την επιχείρηση
  4. Οικονομικά Στοιχεία
  5. Πληροφορίες για το εταιρικό πλάνο ανάπτυξης
  6. Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Αποδοχή Πολιτικής

Καλωσορίσατε στη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward».

Αποδέχομαι την Πολιτική συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή εμφανίζεται κάτωθι.
Αποδέχομαι την Πολιτική συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή εμφανίζεται κάτωθι. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς η αποδοχή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης συμμετοχής. null

Συμπληρώνοντας το παρόν δηλώνετε ρητά ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προς την ΟΠΑΠ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου ΟΠΑΠ, προκειμένου να συλλέξουν και τηρήσουν σε αρχείο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (και συγκεκριμένα: στοιχεία αναγνώρισης και στοιχεία περί την οικονομική κατάσταση), για το σκοπό του Προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward» της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο υποστηρίζει αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να προβάλλει, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δράσεων, στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος ή εν γένει της στρατηγικής της περί Εταιρικής Υπευθυνότητας, γνωστοποιώντας στο βαθμό που κρίνει σκόπιμο την ταυτότητα της επιλεχθείσας επιχείρησης.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν από τους ενδιαφερόμενους θα παραμείνουν εμπιστευτικές, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω προγράμματος και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος και το αργότερο έως τις 30/04/2018, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαγράψει από τα αρχεία της όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δεν επελέγησαν. 

Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της ΟΠΑΠ ΑΕ ή /και το προσωπικό τρίτων εταιριών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων.

Με την παρούσα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχω στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το δικαίωμα πρόσβασης στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δηλώνω ότι έλαβα γνώση των δύο (2) ενημερώσεων που αναφέρονται στο έντυπο και αφορούν στην ως άνω αναζήτηση.

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να λάβετε γνώση της Δήλωσης Τειρεσίας ΑΕ

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΟΠΑΠ ΑΕ (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ΟΠΑΠ ΑΕ είτε στο τηλέφωνο 210 5798888 ή 8011100260 είτε στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 112, Αθήνα 10442 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr.

Συμπληρώνοντας το παρόν δηλώνετε ρητά ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προς την ΟΠΑΠ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου ΟΠΑΠ, προκειμένου να συλλέξουν και τηρήσουν σε αρχείο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (και συγκεκριμένα: στοιχεία αναγνώρισης και στοιχεία περί την οικονομική κατάσταση), για το σκοπό του Προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward» της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο υποστηρίζει αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να προβάλλει, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δράσεων, στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος ή εν γένει της στρατηγικής της περί Εταιρικής Υπευθυνότητας, γνωστοποιώντας στο βαθμό που κρίνει σκόπιμο την ταυτότητα της επιλεχθείσας επιχείρησης.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν από τους ενδιαφερόμενους θα παραμείνουν εμπιστευτικές, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω προγράμματος και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος και το αργότερο έως τις 30/04/2018, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαγράψει από τα αρχεία της όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δεν επελέγησαν. 

Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της ΟΠΑΠ ΑΕ ή /και το προσωπικό τρίτων εταιριών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων.

Με την παρούσα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχω στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το δικαίωμα πρόσβασης στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δηλώνω ότι έλαβα γνώση των δύο (2) ενημερώσεων που αναφέρονται στο έντυπο και αφορούν στην ως άνω αναζήτηση.

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να λάβετε γνώση της Δήλωσης Τειρεσίας ΑΕ

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΟΠΑΠ ΑΕ (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ΟΠΑΠ ΑΕ είτε στο τηλέφωνο 210 5798888 ή 8011100260 είτε στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 112, Αθήνα 10442 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr.

Toggle Button null

Καλωσορίσατε στη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward». Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεχτικά τις Οδηγίες Υποβολής και ότι έχετε συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς διατίθεται αποκλειστικά η επιλογή της υποβολής και όχι η επιλογή αποθήκευσης του περιεχομένου της φόρμας.

Καλωσορίσατε στη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward». Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεχτικά τις Οδηγίες Υποβολής και ότι έχετε συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς διατίθεται αποκλειστικά η επιλογή της υποβολής και όχι η επιλογή αποθήκευσης του περιεχομένου της φόρμας.

Ονοματεπώνυμο Συμπληρώνετε με το Όνομα και το Επώνυμό σας. null
Τι ποσοστό κατέχετε στην εταιρεία; (%) Συμπληρώνετε με ποσοστό. Το πεδίο δέχεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία με χρήση υποδιαστολής. null
Ημερομηνία γέννησης Μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας την ημερομηνία στο πεδίο ή να την επιλέξετε από το ημερολόγιο – Πατώντας πάνω στο έτος του ημερολογίου διευκολύνεται η επιλογή παρελθοντικής ημερομηνίας. null
Έχετε επενδύσει σε κάποια άλλη εταιρεία;
Έχετε επενδύσει σε κάποια άλλη εταιρεία; Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Θέση στην εταιρεία Γράφετε τον ρόλο που έχετε στην εταιρεία null
Αν ναι σε ποια/ποιες; Αναφέρετε τις εταιρείες στις οποίες έχετε επενδύσει. Αν δεν μπορείτε να τις αναφέρετε, μπορείτε να συμπληρώσετε «Μη διαθέσιμη απάντηση».
Εκπαίδευση Επιλέγετε το ανώτερο εκπαιδευτικό σας επίπεδο από τη λίστα. null
Έχετε κάποιον μέντορα για την καθοδήγησή σας;
Έχετε κάποιον μέντορα για την καθοδήγησή σας; Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Χρόνια προϋπηρεσίας Συμπληρώνετε με νούμερο. Το πεδίο δέχεται τιμές μέχρι το νούμερο 50. null
Αν ναι, παρακαλούμε δώστε μας το ονοματεπώνυμο του μέντορά σας Συμπληρώνετε το πεδίο με το Ονοματεπώνυμο του μέντορα σας.
Ποια ήταν η προηγούμενη επαγγελματική σας θέση; Συμπληρώνετε τον τίτλο σας σε προηγουμένη θέση καθώς και το όνομα της εταιρείας στην οποία κατείχατε τη θέση αυτή. null
Έχετε συμβουλεύσει ως μέντορας κάποιον άλλον επιχειρηματία;
Έχετε συμβουλεύσει ως μέντορας κάποιον άλλον επιχειρηματία; Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Email Καταχωρείτε το εταιρικό σας email. null
Έχετε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις/συνέδρια ως ομιλητής τα τελευταία 4 χρόνια;
Έχετε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις/συνέδρια ως ομιλητής τα τελευταία 4 χρόνια; Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Επιβεβαίωση Email Το email που θα γράψετε σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να είναι ίδιο με το παραπάνω, διαφορετικά το πεδίο παραμένει σε εκκρεμότητα.
Σε ποιές εκδηλώσεις/συνέδρια συμμετείχατε ως ομιλητής τα τελευταία 4 χρόνια; Παρακαλούμε να αναφέρετε τις σημαντικότερες εκδηλώσεις/συνέδρια στις οποίες έχετε συμμετάσχει. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε θα χρειαστεί να συμπληρώσετε «Μη διαθέσιμη απάντηση».
Κωδικός Χώρας Κωδικός Χώρας null
Τηλέφωνο Συμπληρώνετε είτε τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου της εργασίας σας, είτε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. null
Πόσα χρόνια είστε στην εταιρεία; Συμπληρώνετε με νούμερο. Το πεδίο δέχεται τιμές μέχρι το νούμερο 50. null
Πλήρης Επωνυμία της επιχείρησης Συμπληρώνετε την επωνυμία, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης. null
Εταιρική Ιστοσελίδα Στην περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει ιστοσελίδα μπορείτε να συμπληρώσετε «Μη διαθέσιμη απάντηση». null
ΑΦΜ Η πιστότητα του ΑΦΜ ελέγχεται αυτόματα. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης θα ενημερωθείτε για να προχωρήσετε με τη σωστή συμπλήρωσή του. null
Έτος ίδρυσης Επιλέγετε την απάντηση σας από την διαθέσιμη λίστα. null
Νομική μορφή Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Τρέχον αριθμός Εργαζομένων (2023) Συμπληρώνετε με το ακριβές νούμερο. null
ΔΟΥ Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Πόσους εργαζόμενους απασχολούσε η εταιρεία το 2021; Συμπληρώνετε με το ακριβές νούμερο. null
Νόμιμος εκπρόσωπος Συμπληρώνετε το Όνομα και το Επώνυμο του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης. null
Τι αύξηση σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων της εταιρείας αναμένετε ως το τέλος του 2025; Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Περιφέρεια Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Η επιχείρηση σας δημιουργεί έμμεσες θέσεις εργασίας (μέσω δικτύου καταστημάτων, συνεργατών, πελατών, προμηθευτών κλπ);
Η επιχείρηση σας δημιουργεί έμμεσες θέσεις εργασίας (μέσω δικτύου καταστημάτων, συνεργατών, πελατών, προμηθευτών κλπ); Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Δήμος Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Αν ΝΑΙ: Ποιός είναι ο αριθμός έμμεσων θέσεων εργασίας που υποστηρίζει η δραστηριότητα της επιχείρησης σας; Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το πεδίο το ακριβές νούμερο έμμεσων θέσεων εργασίας που υποστηρίζει η επιχείρηση σας.
Οδός Συμπληρώνετε την οδό στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. null
Κλάδος δραστηριοποίησης Επιλέγετε την απάντησή σας από τη διαθέσιμη λίστα. null
Αριθμός Συμπληρώνετε τον αριθμό της έδρας της επιχείρησης. null
Άλλο Παρακαλούμε να δώσετε περισσότερες διευκρινίσεις για την απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες.
Τ.Κ. Συμπληρώνετε τον Ταχυδρομικό Κωδικό της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης. null
Αντικείμενο εταιρείας Συμπληρώνετε το αντικείμενο της εταιρείας σας με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Κωδικός Χώρας Κωδικός Χώρας null
Σταθερό Τηλέφωνο Συμπληρώνετε το σταθερό τηλέφωνο της εταιρείας. null
Κύρια Προϊόντα/Υπηρεσίες Συμπληρώνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σας με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Βραβεία/Διακρίσεις Συμπληρώνετε τα βραβεία και τις διακρίσεις που έχει λάβει η εταιρεία σας, αναφέροντας τον φορέα διοργάνωσης, τη χρονολογία, την κατηγορία και το είδος βράβευσης, με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κάποια διάκριση θα πρέπει να το αναφέρετε.
Η επιχείρηση σας συμμορφώνεται με την εργατική, την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες, τις οποίες υποχρεούται να καταθέσει σε περίπτωση σχετικού αιτήματος και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος;
Η επιχείρηση σας συμμορφώνεται με την εργατική, την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες, τις οποίες υποχρεούται να καταθέσει σε περίπτωση σχετικού αιτήματος και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; Επιλέγετε μια από τις δύο διαθέσιμες απαντήσεις. null
Παρακαλούμε να καταγράψετε 3 λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων Συμπληρώνετε έναν από τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Παρακαλούμε να καταγράψετε 3 λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων Συμπληρώνετε έναν από τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Παρακαλούμε να καταγράψετε 3 λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων Συμπληρώνετε έναν από τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αναμενόμενη αύξηση εργαζομένων με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Κύκλος εργασιών 2022 Συμπληρώνετε με το ακριβές ποσό π.χ. 100.000. null
Έχετε λάβει εξωτερική χρηματοδότηση, εκτός δανείου (πχ private equity funds, family offices, στρατηγικούς επενδυτές);
Έχετε λάβει εξωτερική χρηματοδότηση, εκτός δανείου (πχ private equity funds, family offices, στρατηγικούς επενδυτές); Επιλέγετε μια από τις 2 διαθέσιμες απαντήσεις. null
Κύκλος εργασιών 2021 Συμπληρώνετε με το ακριβές ποσό π.χ. 100.000. null
Κύκλος εργασιών 2020 Συμπληρώνετε με το ακριβές ποσό π.χ. 100.000. null
Ποσοστό κύκλου εργασιών από διεθνείς πωλήσεις/εξαγωγές (%) Συμπληρώνετε με ποσοστό. Το πεδίο δέχεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία με χρήση υποδιαστολής. null
Εκτιμώμενος Κύκλος εργασιών 2025 *χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση Συμπληρώνετε με το ακριβές ποσό π.χ. 100.000. null
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Επιλογή
Συμπληρώνετε με ένα έγκυρο αρχείο (pdf, xls, xlsx, doc, docx)
EBITDA 2022 Συμπληρώνετε με το ακριβές ποσό π.χ. 100.000. Σε περίπτωση που το EBITDA είναι αρνητικό, τότε συμπληρώστε 0. null
Ποιοι είναι οι πελάτες στους οποίους οποία απευθύνεται η εταιρεία σας; Συμπληρώνετε την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των πελατών σας με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Ποιο κενό στην αγορά προσπαθεί να καλύψει η εταιρεία σας; Συμπληρώνετε με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Ποιο είναι το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας; Συμπληρώνετε με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Πώς θα θέλατε να εξελιχθεί η εταιρεία σας σε 3 χρόνια; Συμπληρώνετε με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null
Σε ποιες από τις παρακάτω περιοχές αντιμετωπίζετε τις περισσότερες προκλήσεις;
Σε ποιες από τις παρακάτω περιοχές αντιμετωπίζετε τις περισσότερες προκλήσεις; Επιλέγετε μέχρι και 3 πεδία από τη διαθέσιμη λίστα. null
Περιγράψτε μας τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συμπληρώνετε με κείμενο που δεν θα υπερβαίνει τους 3.500 χαρακτήρες. null

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στη φόρμα καθώς μετά την υποβολή της δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε επιβεβαιωτικό email στο οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός της υποβολής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις που τυχόν χρειαστείτε κατόπιν της υποβολής, καθώς και όλες τις πληροφορίες που έχετε καταθέσει στη φόρμα υποβολής.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στη φόρμα καθώς μετά την υποβολή της δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε επιβεβαιωτικό email στο οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός της υποβολής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις που τυχόν χρειαστείτε κατόπιν της υποβολής, καθώς και όλες τις πληροφορίες που έχετε καταθέσει στη φόρμα υποβολής.

Score
Scoring Συνέντευξης

Παρακαλούμε να επιλέξτε γλώσσα